• Jove Ilića 165 11040 Beograd
 • (+ 381 11) 309-29-99
 • cesla@fpn.bg.ac.rs

Naš Tim

Obrazovanje

 • Doktorat, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2003
 • Magistratura, Fakultet političkih nauka, Beograd, 1996.
 • Diploma, Fakultet političkih nauka, Beograd, 1989.


Kretanje u karijeri

 • 2014 – , Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
 • 2009 – 2014, Vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
 • 2003-2009, Docent, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
 • 1996-2003, Asistent, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
 • 1991-1996, Asistent-pripravnik, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
 • 1994-1996, Šef Kabineta Predsednika Narodne Skupštine Republike Srbije
 • 1987-1988, Student-prodekan na Fakultetu političkih nauka


Predavačke aktivnosti u drugim institucijama u zemlji i inostranstvu

 • University of Bologna – Forli Campus, Department of Political and Social Sciences (Italy), Erasmus+ programme KA1 – Staff mobility for teaching, 14-20 October 2018.
 • Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Department of Political Science (Slovakia), Erasmus+ programme KA1 – Staff mobility for teaching, 10-16 September 2017.
 • University of Warsaw, Faculty of Journalism and Political Science (Poland), Erasmus+ programme KA1 – Staff mobility for teaching, 9-16 October 2016.
 • Univerzitet “La Sapienza” (Rim, Italija), u okviru interdisciplinarnog master programa – EuroSapienza “European and International Policies and Crisis Managment” (ranije “State Management and Humanitarian Affairs”), predavao kurs Institution Building and Human Rights, 2006–2012.
 • Univerzitet u Ajovi (SAD), University of Iowa, Iowa City, 2004-2005.
 • Diplomatska akademija (MIP) – Osnovi političkog i privrednog sistema Republike Srbije, 2014.


Najvažnije objavljene knjige

 • LATINSKA AMERIKA – IZAZOVI I PREPREKE DEMOKRATIZACIJE, Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa, Beograd, 2014, str. 221. – ISBN: 978-86-84031-75-6
 • KOMPARATIVNA POLITIKA – ESEJI, Zbornik radova (priređivač), Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa, Beograd, 2014, str. 157.- ISBN: 978-86-84031-73-2
 • MODERNI NEDEMOKRATSKI REŽIMI NASILJA, Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa, Beograd, 2008, str. 99. – ISBN 978-86-7558-625-8
 • POLITIČKA ULOGA I MOĆ PARLAMENTA U PARLAMENTARNIM SISTEMIMA, Institut za političke studije, Beograd, 2008, str. 183. – ISBN 978-86-7419-163-7
 • SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI ZEMALJA JUGOISTOČNE AZIJE, Službeni glasnik, Beograd, 2007, str. 266. – ISBN 978-86-7549-635-9


Učešće u istraživačkim projektima

 • 2010-2014. – „Civilno društvo i religija“, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka


Članstvo u profesionalnim organizacijama

 • Predsednik Programskog saveta i rukovodilac master studijskog programa „Evropska politika i upravljanje krizama“, Studije pri Univerzitetu, Univerzitet u Beogradu, 2014 –
 • Rukovodilac Centra za studije Latinske Amerike (CESLA), Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2018 –
 • Član Veća naučnih oblasti pravno-ekonomskih nauka Univerziteta u Beogradu, 2018 –
 • Član Veća za studije pri Univerzitetu, Univerzitet u Beogradu, 2014 –


Specijalizacije u inostranstvu

 • University of Iowa, Iowa City (USA), školska 2004/2005. u okviru Junior Faculty Development Program (JFDP), American Council, podržanog od State Department (USA), dvanaest meseci
 • University of Oxford, Oxford (Great Britain), školska 1990/1991. kao stipendista britanske fondacije Webb Memorial Trust, Ruskin College.


Objavljeni članci

 • „Teorijski problemi u izučavanju uporednih političkih sistema u delu Najdana Pašića“, Zbornik radova: Najdan Pašić – temelji politikologije u Srbiji, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Čigoja štampa, Beograd, str. 173-185, ISBN: 978-86-6425-046-7
 • „Istočno-azijske vrednosti kao model kulturnog i društvenog razvoja“, Teme, Niš, Br. 1/2014 (januar-mart), str.263-282, UDK 316.7(5-11).
 • „Personalizacija vlasti, populizam i kaudiljizam u Latinskoj Americi”, Srpska politička misao, 1/2014, God. 21, Vol. 43, str. 215-234, UDK 321.64(8).
 • „A Comparative Analysis of Democratisation Process in Mexico and Poland”, Srpska politička misao, 3/2013, God. 20, Vol. 41, str.147-165, UDK 321.7 (72+438).
 • „Federalizam i devolucija kao pretpostavke demokratizacije u podeljenim društvima“, Status, (Magazin za političku kulturu i društvena pitanja), Mostar, Br. 17, proleće 2014, str. 119-129.
 • „Peronizam kao model društvenog i političkog razvoja: savremeni argentinski mit“, Međunarodni problemi, br. 1-2/2014, str. 137-159, UDK: 342.2/.6(82), Biblid Vol. LXVI.
 • „Bezbednosni izazovi u savremenom Meksiku: sprega države sa narko-kartelima“,NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo, br. 2/2014, ISSN 0354-8872, UDK 343.98.
 • „Suicidni bombaški napadi islamističkih terorističkih organizacija“, Vojno delo, leto/2014, ISSN 0042-8426, UDK 355/359.
 • „POLITIČKI SISTEMI LATINSKE AMERIKE“, Hrestomatija (Priređivač) Fakultet političkih nauka, Beograd, 2012.
 • „Nacionalna država u ‘zagrljaju’ globalizacijskog Levijatana“, Teme, Niš, Br. 3/2009 (jul-septembar), str. 993-1009, UDK 321.01: 316.32(100) 323.1(100).
 • “Globalizacija i desuverenizacija” Nova srpska politička misao, Beograd, Vol. XVI (2008), No.1-2, str. 189-205, UDK: 316.32:342.22
 • “Ideological, legal and structural profil contemporary parties and party systems”, Srpska politička misao, Beograd, UDK: 329.05God. XV Vol. 21, No. 3-2008, str. 51-64.
 • “Parlamentarna kontrola vlade”, Srpska politička misao, Beograd, UDK 32, God. XV Vol. 20, No. 1-2/2008, str. 117-142, UDK: 342.53:342.51
 • “Political and Institutional Development and Prospects for the Belgian Consociation”, Review of International Affairs, Beograd, ISSN 0486-6096, UDK 327, LIX, No. 1129, January–March 2008, pp. 26-31, UDK: 321.02:321.727:321.011.5 (493)
 • “Demokratizacija Balkana kao faktor i katalizator stvaranja saveza država” u zborniku: Međudržavni forumi za saradnju u Evropi: uporedni modeli, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, ISBN: 978-86-7067-100-3, 2007, str. 240-250.
 • “Savremeni procesi tranzicije i demokratizacije u Jugoistočnoj Aziji”, u časopisu Međunarodna politika, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Br. 1110, April-Jun 2003, str.75-79.
 • “Partijski sistem Češke Republike u procesu rekonstituisanja i demokratske konsolidacije”, Teme, 3-4/2000, str. 227-256. (UDK 329.051::321.7)
 • “Upoređivanje političkih sistema u delu Dositeja Obradovića”, Zbornik radova Život i delo DOSITEJA OBRADOVIĆA, Srpskaakademija nauka i umetnosti (SANU), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000, str. 165-173.
 • “Savremeni modeli institucionalne konfiguracije vlasti”, Srpska politička misao, br. 1-4/1998, str. 161 – 186 (UDK: 321.7)
 • “Položaj i uloga parlamentarnih odbora u savremenim parlamentima zapadnoevropskih demokratija”, Glasnik prava, knjiga 6 (1997), str. 79-89.
 • “Desnica i levica u postkomunističkim zemljama”, Teme, 3-4/1997, str. 355-367 (UDK: 316.323.73″713″)
 • Odrednica “Militarizam”, Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, str. 663-668.


Prikazi

 • Milan Matić „Liberalizam, populizam i demokratija”, Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 1/1993.
 • Najdan Pašić „Istorijski fijasko sistema monoorganizacione hijerarhije – godine raspada (1987-1992)” Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 1/1997.